adres do korespondencji:

 ul.Jeleniogórska 4/6

 60-179 Poznań

 tel. 061 86-85-417
 fax. 061 868-51-44
 e-mail:
info@cdzn.pl
 http://www.cdzn.pl numery kont:

 PKO BP:
 11 1020 4027 0000 1502  0046 1319

 BZ WBK:
 86 1090 1359 0000 0000  3501 8439

 

 

Kształcenie nauczycieli
     

Untitled Document

Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 Kurs zostanie zrealizowany wg programu ramowego „Kursu kwalifikacyjnego z pedagogiki opiekuńczej” MEN, Warszawa - grudzień 1992.

1. Kurs organizowany jest dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy wczasów dziecięcych, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze), świetlicach szkolnych, półinternatach, a także pedagogów szkolnych i innych osób, które posiadają kwalifikacje nauczycielskie, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Zakwalifikowani na kurs mogą być nauczyciele, którzy ukończyli Studium nauczycielskie lub wyższe studia z przygotowaniem pedagogicznym.

2. Warunkiem wydania świadectwa będzie:

• zdanie egzaminów z przedmiotów:

- Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
- Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

• napisanie trzech prac kontrolnych z przedmiotów:

- Psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży
- Elementy pedagogiki opiekuńczej
- Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 

3. Liczba godzin: 270                

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MENiS (DzU z 2009 r. nr 200 poz. 1537)
 

4. Koszt : 1300,0 zł